Witamy w Pomocy Online
Zawartość pomocy online:
Przeprowadzanie wyszukiwania prostego
W Primo wyszukiwanie jest bardzo proste. Wystarczy wpisać jedno lub więcej wyszukiwanych słów i kliknąć przycisk Szukaj.
*Primo zakłada że szukamy wszystkich słów, dopóki nie użyjemy operatorów logicznych OR lub NOT pomiędzy słowami i frazami.
Kiedy poznamy zasady wyszukiwania prostego, możemy spróbować korzystać z panelu Szukaj lub skorzystać z opcji Wyszukiwanie zaawansowane. Obie te opcje oferują wiele funkcji, służących do bardziej precyzyjnych zapytań i umożliwiają zawężenie zestawu wyników.
Jak korzystać z panelu Szukaj?
Przy pomocy panelu Szukaj możemy formułować bardziej skomplikowane zapytania wyszukiwawcze. Proszę skorzystać z poniższych opcji wyszukiwania, aby uzyskać lepsze rezultaty:
*
*
*
*
*
*
Wyszukiwanie frazy
Aby szukać całej frazy, należy ją wpisać pomiędzy cudzysłowy. W zapytaniach wyszukiwawczych można łączyć zarówno słowa jak i frazy.
*Jeżeli fraza nie zostanie zawarta w cudzysłowach, system wyszuka egzemplarze zawierające pojedyncze słowa z frazy, niezależnie od tego czy słowa te sąsiadują ze sobą w podanej kolejności.
Na przykład, aby wyszukać global warming (globalne ocieplenie) jako jeden termin, w okno wyszukiwania należy wpisać:
Wyszukiwanie dowolnego podanego s?owa lub frazy
Możemy szukać egzemplarzy zawierających co najmniej jedno ze słów lub fraz wpisanych w oknie wyszukiwania. Aby tego dokonać, należy wpisać OR pomiędzy słowami i frazami.
*Jeżeli wpiszemy słowa i frazy bez użycia OR lub NOT, Primo założy że szukamy wszystkich wymienionych słów i fraz.
Na przykład, aby wyszukać egzemplarze zawierające słowo Irish lub słowo Celtic, w okno wyszukiwania należy wpisać:
*Aby skorzystać z operatorów logicznych (AND, OR, NOT) w zapytaniu wyszukiwawczym, należy wpisać je dużymi literami. W przeciwnym razie, Primo potraktuje je jako słowo z zapytania.
Wykluczanie słów lub fraz
Możemy wykluczyć egzemplarze zawierające określone słowa lub frazy. Aby tego dokonać, należy użyć NOT i wpisać słowo lub frazę którą chcemy wykluczyć.
*Jeżeli wpiszemy słowa i frazy bez użycia OR lub NOT, Primo założy że szukamy wszystkich wymienionych słów i fraz.
Na przykład, aby wyszukać egzemplarze zawierające słowo Celtic i wykluczyć z nich egzemplarze zawierające słowo Irish, w okno wyszukiwania należy wpisać:
Wyszukiwanie przy użyciu maskowania
W swoich wyszukiwaniach możemy używać następujących znaków maskujących:
*
?—znak zapytania zastępuje pojedynczy znak w wyszukiwaniu. Na przykład, wpisanie wom?n spowoduje wyszukanie woman, women i tak dalej.
*
*—gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków w wyszukiwaniu. Na przykład, wpisanie cultur* spowoduje wyszukanie rekordów zawierających początkowy ciąg znaków, takich jak culture, cultural i culturally.
Grupowanie terminów w zapytaniu
Możemy używać nawiasów do grupowania terminów w zapytaniu. Na przykład, aby wyszukać Shakespeare oraz tragedy lub sonnet, w okno wyszukiwania należy wpisać:
Wybieranie zakresu wyszukiwania
Zakres wyszukiwania określa, gdzie system powinien przeprowadzać wyszukiwanie. Domyślne zakresy wyszukiwania określane są na podstawie loginu, najczęściej odpowiadają kierunkowi studiów lub innym kryteriom określonym przez instytucję. Możemy jednak zmieniać zakres wyszukiwania, wybierając go z rozwijanej listy jak w poniższym przykładzie.
Zakres wybranych baz pozwala na wyszukiwanie w bazach zdalnych, zaznaczonych w funkcji Znajdź bazy. Informacje na temat wyboru baz zdalnych znajdują się w rozdziale Wyświetlanie wybranych baz.
Twoje konto w Primo
Rozdział ten zawiera:
*
*
*
Dlaczego należy się logować?
Kiedy zalogujemy się jako użytkownik Primo, możemy:
*
Ustawiać preferencje dla bieżącej i przyszłych sesji. Możemy ustawić preferencje tak, aby najlepiej odpowiadały sposobowi naszego wyszukiwania, i zapisać je dla przyszłych sesji.
*
Dodawać znalezione egzemplarze i użyte zapytania na stałe do swojej e-półki. Możemy zapisać egzemplarze z listy wyników do swojego koszyka, możemy zachować również zapytania z których korzystaliśmy, w celu wykorzystania w przyszłości.
*
Ustawiać przypomnienia dla swoich zapytań. Możemy ustawić swoje zapytanie jako przypomnienie, tak aby było uruchamiane automatycznie i wysyłało e-mailem powiadomienie, gdy znajdzie nowe egzemplarze odpowiadające zapytaniu.
*
Uzyskać dostęp do źródeł chronionych licencją. Instytucje oferują swoim użytkownikom dostęp do źródeł objętych specjalnymi licencjami. Po zalogowaniu się, możemy przeszukiwać i korzystać z egzemplarzy z tych dodatkowych źródeł.
*
Korzystać z funkcji biblioteki. Możemy korzystać z funkcji oferowanych przez bibliotekę, takich jak zamawianie i rezerwacja egzemplarzy.
*
Tagować i recenzować egzemplarze. Możemy przypisywać słowa lub frazy do egzemplarzy, aby wspierać organizowanie i wyszukiwanie egzemplarzy w przyszłości. Ponieważ tagi są upubliczniane, inni użytkownicy mogą je widzieć i z nich korzystać. Dodatkowo, możemy pisać recenzje aby dzielić się swoimi opiniami z innymi.
Dlaczego należy się wylogowywać?
Należy wylogowywać się z Primo, aby zachować prywatność naszych wyszukiwań i aby nasze ustawienia i e-półka nie zostały zmienione przez innego użytkownika.
Moje konto
Moje konto umożliwia nam wyświetlanie danych zapisanych na karcie bibliotecznej i korzystanie z funkcji oferowanych przez bibliotekę, takich jak przedłużanie wypożyczeń lub anulowanie rezerwacji. Dodatkowo, umożliwia definiowanie ustawień osobistych w Primo. Aby dostać się do Mojego konta, należy kliknąć link Moje konto, znajdujący się na górze każdego ekranu Primo.
Ustawienia osobiste
Możemy dostosowywać wygląd interfejsu Primo do własnych potrzeb, aby odpowiadał sposobowi w jaki najczęściej z niego korzystamy. Na przykład, możemy określić domyślny język, maksymalną liczbę wyników wyszukiwania na stronie, swój domyślny adres e-mail i swój numer telefonu. Aby ustawić swoje preferencje, należy kliknąć opcję Ustawienia osobiste po lewej stronie Mojego konta.
*Aby zachować swoje ustawienia, należy się zalogować i zapisać swoje ustawienia.
Korzystanie z Mojej półki
Moja półka pozwala na zapisywanie i organizowanie egzemplarzy wyszukanych podczas pracy z Primo. Aby dostać się do Mojej półki, należy kliknąć link Moja półka na górze strony.
Rozdział ten zawiera:
*
*
*
*
*
Zapisywanie egzemplarzy na Mojej półce
Gdy klikniemy ikonę gwiazdki przy egzemplarzu na liście wyników wyszukiwania, system podświetli ikonę i doda egzemplarz do folderu Koszyk na Mojej półce.
*Użytkownik musi być zalogowany aby zapisywać egzemplarze naMoje półce.
Usuwanie egzemplarzy z Mojej półki
Aby usunąć egzemplarz i wszystkie jego kopie z folderów Mojej półki, należy kliknąć podświetlona ikonę Gwiazdki obok egzemplarza na liście wyników wyszukiwania.
Jeżeli nie chcemy usuwać wszystkich kopii egzemplarza z Mojej półki, musimy usunąć każdą kopię bezpośrednio z Mojej półki. Więcej informacji na temat usuwania egzemplarzy z Mojej półki, znajduje się w dziale Zarządzanie egzemplarzami.
Wyświetlanie egzemplarzy zapisanych na Mojej półce
Aby wyświetlić egzemplarze zapisane na Mojej półce, należy kliknąć folder Koszyk lub któryś z jego podfolderów. Na liście egzemplarzy należy kliknąć egzemplarz który chcemy wyświetlić.
Zarządzanie folderami
W zakładce Moja półka, możemy przeprowadzać następujące operacje na folderach:
Kopiowanie folderu—Należy kliknąć ten przycisk aby zapisać zaznaczony folder w pamięci. Oryginalny folder nie zostanie zmieniony ani usunięty.
Wklejanie folderu—Należy kliknąć ten przycisk aby wkleić ostatnio zapisany w pamięci folder w zaznaczonym folderze.
Zarządzanie egzemplarzami
W zakładce Moja półka, możemy przeprowadzać następujące operacje na egzemplarzach:
Wycinanie egzemplarzy—Należy kliknąć ten przycisk aby wyciąć zaznaczone egzemplarze i umieścić je w pamięci.
Kopiowanie egzemplarzy—Należy kliknąć ten przycisk aby zapisać zaznaczone egzemplarze w pamięci.
Wklejanie egzemplarzy—Należy kliknąć ten przycisk aby wkleić ostatnio zapisane w pamięci egzemplarze w zaznaczonym folderze.
Wysyłanie egzemplarzy przez e-mail—Należy kliknąć ten przycisk aby wysłać przez e-mail zaznaczone egzemplarze.
Zapisywanie egzemplarzy—Należy wybrać opcję z rozwijanej listy Zapisz, a następnie kliknąć ten przycisk aby zapisać zaznaczone egzemplarze.
Korzystanie z wyszukiwania baz
Opcja Wyszukaj bazy, pozwala na wyszukiwanie określonych baz zdalnych i włączania ich do przeszukiwanych baz w Primo.
Aby wyświetlić okno Znajdź bazy danych, należy kliknąć link Znajdź bazy danych, znajdujący się na górze każdej strony i po prawej stronie okna wyszukiwania na stronie Wyszukiwanie zaawansowane.
Okno Znajdź bazy danych
W oknie tym możemy przeprowadzić następujące operacje:
*
*
*
*
Wyszukiwanie baz danych
Zakładka Wszystkie bazy danych, wyświetla wszystkie bazy do których dostęp ma instytucja. Jeżeli chcemy znaleźć określone bazy, należy wypełnić odpowiednie pola w górnej części okna a następnie kliknąć przycisk Znajdź bazy danych. Aby wyświetlić wyniki, należy kliknąć zakładkę Znalezione bazy.
Więcej informacji o wybieraniu baz do przeszukiwania w Primo, znajduje się w Wybieranie baz.
Wybieranie baz
Możemy wybrać bazę z zakładki Wszystkie bazy lub z zakładki Wyszukane bazy (jeżeli przeprowadziliśmy wyszukiwanie). Bazy oznaczone jako zabronione nie mogą być przeszukiwane, ale można tworzyć do nich bezpośrednie linki.
*Ponieważ niektóre zakazy związane są z autoryzacją, zalecane jest zalogowanie się.
Aby wybrać bazy, należy zaznaczyć pole wyboru obok każdej z baz które chcemy przeszukiwać w Primo. Po wybraniu bazy, zostaje ona dodana do listy baz w zakładce Wybrane bazy.
Po zakończeniu wyboru należy kliknąć przycisk Wybór zakończony, aby zamknąć okno wyboru i zaktualizować zakres Wybranych baz. Będziemy musieli wybrać ten zakres wyszukiwań, aby przeszukiwać wybrane bazy.
Wyświetlanie wyniku wyszukiwania baz
Zakładka Znalezione bazy zawiera listę wszystkich baz odpowiadających kryteriom określonych przy Wyszukiwaniu baz (zobacz Wyszukiwanie baz danych)
Wyświetlanie wybranych baz
Zakładka Wybrane bazy zawiera listę wszystkich baz wybranych zarówno w zakładce Wszystkie bazy jak i w zakładce Znalezione bazy.
Korzystanie z wyników skróconych
Wyniki skrócone zawierają wszystkie egzemplarze odpowiadające kryteriom zapytania. Dla każdego z egzemplarzy wyświetlane są:
*
*
*
*
Ikona gwiazdki—kliknięcie ikony Gwiazdki obok tytułu dodaje lub usuwa egzemplarz z naszego koszyka. Podświetlona gwiazdka oznacza, że egzemplarz został już dodany do koszyka.
Wyniki skrócone
Jeżeli chcemy zobaczyć więcej informacji o egzemplarzu, możemy wybrać następujące zakładki:
*
*
*
*
*
*
*
Zakładka Wyświetl online
Zakładka Wyświetl online wyświetla egzemplarze dostępne online. Jeżeli egzemplarz posiada wiele pozycji, należy kliknąć pozycję aby wyświetlić go w nowym oknie.
Zakładka Wyświetl online
Zakładka zamówienie
Zakładka zamówienie, umożliwia nam zamówienie egzemplarzy (takich jak książki i audio CD) z naszej instytucji. W zależności od instytucji, może istnieć możliwość zamówienia egzemplarzy bezpośrednio z Primo. W przeciwnym wypadku, zakładka ta przeniesie nas na stronę instytucji w celu złożenia zamówienia. Należy pamiętać, że wymagane będzie zalogowanie do Primo lub na stronie instytucji.
Zakładka Lokalizacje
Zakładka Lokalizacje zawiera listę wszystkich lokalizacji posiadających dany egzemplarz. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji zawierającej egzemplarz, należy kliknąć link lokalizacji lub ikonę Plus.
Zakładka Szczegóły
Zakładka Szczegóły zawiera pełny rekord egzemplarza i dodatkowe linki.
Przykład zakładki Szczegóły
Zakładka znaczniki i recenzje
Zakładka znaczniki i recenzje pozwala na dodawanie, usuwanie i aktualizowanie recenzji i znaczników egzemplarza.
Przykład zakładki znaczniki i recenzje
Zakładka Polecane
Zakładka Polecane zawiera dodatkowe egzemplarze, które zostały wyszukane przez użytkowników oglądających ten egzemplarz.
Zakładka Więcej
Zakładka Więcej zawiera dodatkowe linki, takie jak linki dostarczane przez SFX.
Przykład zakładki Więcej
Używanie zapytań, przypomnień, i RSS
Rozdział ten zawiera:
*
*
*
Co to jest zapytanie?
Zapytanie jest to słowo lub fraza wpisana w panelu wyszukiwania w celu znalezienia informacji. Co możemy zrobić z zapytaniami:
*
*
*
Uruchomić przypomnienia korzystając ze swoich zapytań, aby uruchamiane automatycznie sprawdzały czy pojawiają się nowe egzemplarze odpowiadające zapytaniu.
*
Wyświetlanie i zapisywanie zapytań
Jeżeli jesteśmy zalogowani, możemy zapisać zapytanie klikając link Zapisz zapytanie, znajdujący się pod facetami na ekranie Wyniki skrócone. Dostęp do zapytań zapisanych i bieżących uzyskujemy po kliknięciu linku Moja e-półka lub Moje konto a następnie klikając zakładkę Moje zapytania.
Zakładka Moje zapytania - zapytania z bieżącej sesji
Zakładka ta zawiera następujące foldery:
*
Zapytania z bieżącej sesji—folder ten zawiera wszystkie zapytania, których dokonaliśmy w bieżącej sesji.
*
Zapisane zapytania i przypomnienia—folder ten zawiera wszystkie zapisane zapytania i przypomnienia.
*Jeżeli nie jesteśmy zalogowani, nasze zapytania będą dostępne jedynie podczas bieżącej sesji.
Możemy ręcznie uruchomić zapisane zapytanie, lub możemy ustawić je jako cykliczne uruchamiane przypomnienie, które będzie przesyłać nam e-mailem nowe wyniki wyszukiwania.
Co to jest przypomnienie?
Przypomnienie to proces uruchamiany automatycznie w określonych odstępach czasu, który wysyła nam e-mailem nowe wyniki wyszukiwania.
Wyświetlanie i aktywowanie przypomnień
Aby wyświetlić listę przypomnień, należy kliknąć menu Zapisane zapytania i przypomnienia. Aby ustawić przypomnienie dla zapisanego zapytania, należy kliknąć link Aktualizuj dla tego zapytania a następnie określić parametry przypomnienia.
Aktywowanie RSS
Really Simple Syndication (RSS), jest popularnym sposobem na dystrybucję informacji ze stron WWW. Na przykład, używając RSS, portal z wiadomościami lub blog może automatycznie wysyłać nowe artykuły lub wiadomości do grupy zainteresowanych użytkowników.
RSS w Primo służy do powiadamiania użytkowników o nowych egzemplarzach wyszukanych przez zapytania. RSS można aktywować zarówno w wynikach wyszukiwania jak i w folderze Zapisane zapytania i przypomnienia w zakładce Moje zapytania. Wszystko czego potrzebujemy to czytnik RSS zainstalowany na naszym komputerze.
Jeżeli nasza przeglądarka obsługuje RSS, wystarczy kliknąć przycisk RSS. Zostanie otwarte okno umożliwiające subskrypcję RSS. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w oknie.
Jeżeli przeglądarka nie obsługuje RSS, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisku RSS, skopiować adres URL i wkleić go do czytnika RSS.
Co to jest Tagowanie (znaczniki)?
Tagi to słowa lub frazy którymi możemy opisać egzemplarze, w celu łatwiejszego ich organizowania i wyszukiwania. Tagi są współdzielone przez całą społeczność, umożliwiając nam oglądanie znaczników przypisanych egzemplarzom przez innych użytkowników. Także znaczniki przypisane przez nas egzemplarzom będą widoczne przez całą społeczność. Możemy przypisywać tak wiele znaczników do egzemplarza ile tylko zapragniemy.
Tagi przypisane do egzemplarza możemy wyświetlać na kilka sposobów:
*
Chmura—Alfabetyczna lista znaczników, gdzie wielkość czcionki odpowiada popularności tagu, czyli liczbie egzemplarzy przypisanej do tego znacznika.
*
Lista—Lista znaczników ułożona według ich popularności, tak aby najbardziej popularne pojawiły się na górze listy. Lista egzemplarzy przypisanych do znacznika pojawia się w nawiasach po prawej stronie tagu.
Należy kliknąć znacznik, aby wyszukać wszystkie egzemplarze, którym przypisano taki tag.
Korzystając z panelu znaczników możemy:
*
*
*
Jak dodawać znaczniki (tagi)?
Wyświetlone znaczniki ułożone są według ich popularności, tak aby najbardziej popularne pojawiły się na górze listy. Możemy zobaczyć wszystkie znaczniki używane przez nas, a także znaczniki wszystkich użytkowników dla tego egzemplarza.
Kiedy przypisujemy znacznik należy zadać sobie pytanie, "Jakie tagi czy słowa pomogą mi odnaleźć egzemplarz za kilka miesięcy?" Jest to dobra reguła dotycząca przypisywania znaczników. Nie musimy polegać na projektantach systemu dostarczających odpowiednie kategorie. Możemy dodawać znaczniki według własnego uznania i używać ich w sposób który uznamy za najwygodniejszy.
*Nie należy usuwać istniejących znaczników z pola Dodaj lub usuń tagi dla tego egzemplarza, dopóki nie chcemy usunąć ich z tego egzemplarza.
Możemy również:
*
Przypisać istniejący tag do danego egzemplarza. Należy zaznaczyć pole wyboru obok znacznika który chcemy przypisać egzemplarzowi lub wpisać nazwę tagu w polu Dodaj lub usuń tagi dla tego egzemplarza. Można zaznaczyć dowolną liczbę tagów. Jeżeli wpiszemy nazwy znaczników w polu Dodaj lub usuń tagi dla tego egzemplarza, należy tagi rozdzielić przecinkami.
*
Przypisać nowy tag do danego egzemplarza. Należy wpisać nazwę znacznika w pole Dodaj lub usuń tagi dla tego egzemplarza.
*Tagi nie mogą być dłuższe niż 35 znaków i mogą zawierać jedynie litery, cyfry, myślniki, podkreślenia i apostrofy.
*
Usunąć swój znacznik w danym egzemplarzu. Należy usunąć tag w polu Dodaj lub usuń tagi dla tego egzemplarza lub odznaczyć pole wyboru przy znaczniku na liście.
Jak wyszukiwać znaczniki?
Lista tagów dostępna jest na ekranie Znaczniki, gdzie ułożone są według ich częstotliwości przypisywania i popularności. Lista najpopularniejszych znaczników może być również wyświetlana jako chmura.
Możemy również szukać znaczników nie wymienionych na ekranie Znaczniki, wpisując ciąg znaków w polu Szukaj znacznika i klikając Dalej.